این بار ایمان آوردم

به بذر فاصله ای که کاشته ایم

جوانه اش را ببین

فقط نفسی چند مانده تا سبز شود

فقط نفسی تا فراموش شوم

...تا فراموش شوی

نفسم را درون سینه حبس می کنم

می ترسم...

می ترسم که این آخرین باشد!

آخرین نفس...

امشب پرواز خواهم کرد

به آن سوی خیال

و شاید،باز تو را

در کنار برکه آفتاب،خواهم دید

بی صدا می آیم

تا سایه ات

بغض نگاهم را نشکند!

/ 0 نظر / 9 بازدید