میرسد روزی که فریاد وفا را سر کنی

میرسد روزی که احساس مرا باور کنی

میرسد روزی که نادم باشی از رفتار خود

خاطرات رفته ام را مو به مو از بر کنی

میرسد روزی که تنها ماند از من یادگار

نامه های کهنه ای که به اشکت تر کنی

میرسد روزی که در صحرای خشک بی کس

بوته های وحشی را ز غم پرپر کنی

میرسد روزی که صبرت سر شود در پای من

ان زمان احساس امروز مرا باور کنی

/ 0 نظر / 18 بازدید