کـجــای ایـن جــنـگـل شــب
پنهون می شی خورشیدکم
پشـت کدوم ســدســکـوت
پـر مـی کــشــی چــکـاوکم

چرا بـه من شک می کنی
مـن کـهمـنـــم بـرای تــو
لبـریـزم از عـشــق تــو و
سـرشــارم از هــوایتــو

دسـت کدوم غزل بـدم
نـبــض دل عـاشـقـمـو
پشت کدوم بهانهباز
پنهون کنم هق هقـمو

گـریه نمی کنم نـــرو
آه نمی کـشـمبشین
حرف نمی زنـم بمـون
بغض نمی کنم ببیـن

سفر نکن خورشیدکم
ترکنکن منو نرو
نبودنت مرگه منه
راهییه این سفر نشو
نزار که عشق منوتو
اینجا به اخر برسه
بری تو و مرگ منم
رفتن تو سر برسه

گـریه نمیکنم نـــرو
آه نمی کـشـم بشین
حرف نمی زنـم بمـون
بغض نمی کنمببیـن

نـوازشــم کــن و بـبـیــن
عشق می ریزه از صدام
صدام کــن وببـین که باز
غنچه می دن تـرانه هام
اگر چه من به چـشـم تو
کمـم قـدیمی امگمـم
آتشـفشـان عـشـقـمـو
دریـــای پــر تـلاطــمــم

گـریه نمی کنمنـــرو
آه نمی کـشـم بشین

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید