به قاصـــ ـــدک گفتم:
آیا پیامم را به او می رســ ـــانی؟
اما بادی که عاشـــ ـــق تر از من بود ...
او را با خود برد...
به ســـ ـــتاره ها گفتم:
یادم را در دلــ ـــش زنده کنید!!!...
آنها یک صـــ ـــدا گفتند:
او دیگر به آســـ ــمان هم نــ ــگاه نمی کند

/ 3 نظر / 4 بازدید
حسام

خیلی قنگو غمگین بودن همشون

کیان

salam bebakhshid k dir j dadam age doos dari yahoo add kon chon hamishe on hastam kian_karaj@yahoo.com are mikhonam mohandesi narmafzar mikhoonam