اون که می گفت دوستم داره

 

اون که می گفت دوستم داره
دستشو از دستم کشید
اون که می گفت دوستم داره
دروغ به صورتم پاشید
یه روز می گفت مال منی
تو زندگیم همیشه تو مراحمی
یه روزی عاشقم می شد
یه روز می گفت مزاحمی
می گفت که من عاشقتم
ولی دلش منو نخواست
پرندهء قفس شدم
دلش به مرغای هواست
اسیر این قفس شدم
که اون واسه من ساخته بود
در قفس رو اون شکست
طفلی دل من باخته بود
حالا تو آسمون منم
ولی دلم توی قفس...

/ 3 نظر / 5 بازدید
خانم گل

سمانه جونم چی شده؟؟ حس مسکنم ناراحتی آخه پستات یه جورین![نگران]

خانم گل

سمانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا دلت گرفته عزیزم؟؟ سمانه جونم غصه اشو نخور دنیا دو روزه! فامیلات بانکین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حتما بهشون بگو.