(( رفتی برو))


چون مرا کردی به عشقت مبتلا رفتی !.... برو

چون بدانستی که می خواهم ترا رفتی !.... برو

هر چه کردم التماس و التجا رفتی !.... برو

پشت و پا بر عهد و بر پیمان زدی از پیش ما رفتی ....برو

راست سوی خصم کج رفتار ما رفتی.... برو

از بر ما چونکه رفتی هر کجا رفتی ....برو

بار دیگر سوی ما گر آمدی خوش آمدی

ور دوباره نیز رفتی خوش بجا رفتی .....برو

نه خداحافظ به من گفتی و نه کردی وداع

فرخ خود را به این زودی چرا بردی زیاد رفتی ...برو

ورنه خود دانی نمی گویم چرا رفتی ....برو

دل بهرام را تو شکستی ، از نزد ما رفتی ....برو

/ 0 نظر / 7 بازدید