میبینی دوروبرت برگ خزونه ،روی اون چهره زیبا جای پاهای زمونه ،دل توسینه ات تهی ازشورحیاته ،یه کویه؛ همونایی که به یک خنده شیرین زیرپات هستی میریزن ،پیش روت نه ولیکن پشت سرت ،زمزمه دارن ،دیگه پیره ،پاشوجونم پاشواین غمهارورهاکن گل لبهاتوبروی خنده بازکن ،پاشوجونم دیگه عمری که میره برنمیگرده گریه کی درمون درده ؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید