می دونم دلت گرفته ؛ من برات سنگه صبورم #چی شده تنها نشستی ؛ مثل تو از همه دورم واسه من زندگی سرده ؛ نکنه تو هم غریبی #کاش می شد اشکهات و پاک کرد؛بمیرم تو هم بریدی؟ چه تبسم قشنگی ؛ وقتی به غمها بخندی #اخه ارزشی نداره ؛ دل به این دنیا ببندی نازنین دنیا همینه ؛ اون که خوب بود بدترینه #نکنه تنهات گذاشته ؛ اخره عشقها همینه این روزا عشقها خیاله ؛ حتی فکرشم محاله #عشق پاک پیدا نمی شه ؛ باشه هم رو به زواله

/ 0 نظر / 10 بازدید