غنچه و گلغنچه با دل گرفته گفت :
زندگی ،
لب ز خنده بستن است
گوشه ای در درون خود نشستن است
گل به خننده گفت :
زندگی شکفتناست
با زبان سبز راز گفتن است ...
گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه
باز هم به گوش می رسد
راستی ...
تو چه فکر می کنی ؟
فکر می کنی کدام یک درست گفته اند؟
من که فکر می کنم
گل به راز زندگی اشاره کرده است
هر چه باشد او گل است
گل یکی دوپیرهن
بیشتر ز غنچه پاره کرده است

/ 2 نظر / 26 بازدید